پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
١١ اسفند ١٣٩٩

بخش دسترسی سریع

عنوان

درخواست عدم ارسال قطعات با پالتهاي معيوب شناسايي شده

شرح

قابل توجه كليه تامين كنندگان محترم مهم موضوع: درخواست عدم ارسال قطعات با پالتهاي معيوب شناسايي شده با سلام پيرو مکاتبات از سوي مشتريان در خصوص استفاده از پالتهاي معيوب جهت ارسال قطعات به استحضار مي رساند، عليرغم جدا سازي و تفكيك پالتهاي معيوب و الصاق ليبل قرمز رنگ روي پالتها، برخي تامين كنندگان بدون توجه به مشکلات پالت و جداسازي پالتهاي معيوب، اقدام به ارسال مجدد با پالتهاي مذکور مي نمايند. از تامين كنندگان محترم درخواست مي گردد از پالتهاي سالم استفاده نموده و براي پالتهاي اماني، تعميرات جزئي (شامل اتصالات قفل درب و اتصالات لولاي دربها، پارگي فنسها) را انجام داده، تعميرات کلي را باامور لجستيک هماهنگ نموده و از جوشکاري درب به پالت خودداري نمايند. مسئوليت تعميرات پالتهاي غير اماني با تامين کنندگان مي باشد. همچنين با توجه به عواقب ناشي از ارسال قطعات با پالتهاي معيوب شامل ايجاد حوادث در محيط خودروساز و بروز ايرادهاي کيفي قطعه، از بازرسان محترم نيز درخواست مي شود (قبل از صدور برگ گواهي مرغوبيت ) پالتهاي مربوطه چك گردد. بديهي است در صورت ارسال قطعات با پالتهاي معيوب كليه عواقب و خسارت هاي مربوطه ( ضايعات قطعات، توقف خطوط توليد، مشكلات ايمني و..) بر عهده تامين كنندگان خواهد بود. با تشكر فريور رنجبران مدير امور لجستيک سازندگان

تصویر

بارگذاری فایل