پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

بخش دسترسی سریع

از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
متن
  
  
 آلفا : بررسي خط مشي ها و اهداف و برنامه هاي نيازسنجي
 بتا : بررسي فاصله بين عملكرد فعلي سازمان و فرد با عملكرد مطلوب
 گاما : اولويت بندي كردن اهداف و مقاصد
دلتا : بررسي شقوق مختلف وظيفه و انتخاب بهترين عمل و وظيفه
 اپسيلون : تحليل اختلاف بين نتايج بدست آمده با برنامه هاي تعيين شده
 زتا : ايجاد تغييرات جديد در نيازها و برنامه ها
  
 الگوي قياسي : از كل به جزء
 الگوي استقرايي : از جزء به كل
 الگوي كافمن و هرمن: نيازسنجي بر مبناي استراتژي هاي سازمان
 الگوي كلاين : نوعي نيازسنجي قياسي
 الگوي كلاسيك : تعيين اهداف كلي ، برنامه ريزي ، اجرا ، ارزيابي
الگوي SWOT : نيازسنجي از طريق تحليل تهديدات و فرصت ها و نقاط ضعف و قوت سازمان