نمایشگر دسته ای مطالب

null کارت صلاحیت ممیزین نفرات قبولی آزمون آذر ماه گذشته که عکس و مشخصات خود را ارایه نموده اند به شرح لیست پیوست آماده تحویل می باشد.

دانلود فایل پیوست :مرحله اول اسامی دریافت کارت