دوره های برگزار شده

دوره های برگزار شده

  • مجموعه نرم افزار های office
  • SPC ، MSA،
  • روشهای نمونه برداری براساس MILSTD414،1916 و ZD
  • آدیت فرآیند براساس الزامات جدید
  • آشنایی با ایمنی کار در انبارها
  • برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
  • اصول و مبانی طراحی جیگ و فیکسچر
  • نکات کاربردی و ممیزی داخلی IATFآنالیز قیمت و ...