آزمايشگاه برق و الكترونيك

آزمايشگاه برق و الكترونيك

 

توانمندی ها:

 • جريان سنجی قطعات برقی
 • دورسنجی موتورهای الكتريكی
 • اعمال ولتاژ راه اندازی قطعات برقی
 • اندازه گيری جريان قفل موتورهای الكتريكی
 • صوت سنجی
 • مقاومت در برابر گرد و غبار
 • اندازه گيری زمان با اسيلوسكوپ حافظه دار
 • دوام عملكرد قطعات برقی
 • پاشش آب
 • سنجش مقاومت و استحكام عايقی
 • نور سنجی و تست دوام عمر انواع لامپ