آزمايشگاه مكانيك

آزمايشگاه مكانيك

توانمندی ها

  • گشتاور سنجی
  • استحكام كششی و فشاری قطعات فلزی
  • نيروسنجی
  • مقاومت قطعات در برابر ارتعاش در شرايط دمايی
  • مقاومت قطعات در برابر ارتعاش در شرايط عملكرد