آزمايشگاه پليمر

آزمايشگاه پليمر

توانمندی ها:

 • مقاومت در برابر شرايط جوی(رطوبت – حرارت )
 • مقاومت به ازن
 • مقاومت به ازن(مواد شيميايی)
 • زنوتست
 • مقاومت به نور
 • استحكام (كششی – چسبندگی – پارگی )
 • مقاومت ( حرارتی بلندمدت و كوتاه مدت – سايشی دورانی – خراشيدگی – حرارتی تشعشعی – شوك حرارتی – نور –برودتی)
 • تعيين مقاومت به ضربه
 • تعيين نقطه نرمی چسبها
 • ضربه مستقيم
 • تعيين مدول الاستيك
 • تعيين دانسيته پلاستيك ها
 • كشش قطعات پليمری
 • مقاومت به خراشيدگی
 • لكه گذاری
 • نشتی و آب بندی
 • سخنتی سنجی
 • ساچمه زنی